Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden Spyke Security B.V.

Artikel 1 Definities
In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Spyke Security.
1.2 Dienstverlening: iedere vorm van dienstverlening in de ruimste zin van het woord waartoe Opdracht is gegeven aan Spyke Security.
1.3 Installatie: de beveiligingscamera met toebehoren die het onderwerp is van de Overeenkomst en die door Spyke Security wordt gebruikt in het kader van haar Dienstverlening.
1.4 Spyke Security: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spyke Security., gevestigd te (1821BT) Alkmaar aan de Professor Van der Waalsstraat 1.
1.5 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Spyke Security aan Opdrachtgever.
1.6 Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden.
1.7 Opdrachtgever: degene die Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden aan Spyke Security.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Spyke Security.
1.9 Partijen: Opdrachtgever en Spyke Security tezamen.
1.10 Toezichtcentrale: de centrale die door Spyke Security wordt gebruikt in het kader van haar Dienstverlening

Artikel 2 Identiteit en gegevens van Spyke Security
2.1 Spyke Security B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland ingeschreven onder het nummer 91487196.
2.2 Spyke Security B.V.is gevestigd te (1821BT) Alkmaar aan de Professor Van der Waalsstraat 1 en bereikbaar op het telefoonnummer 088-542 4080.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op al onze Offertes, verkopen, leveringen en Dienstverlening en maken tevens een integraal onderdeel uit van al onze Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten.
3.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Spyke Security B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Spyke Security B.V. behoudt het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Spyke Security B.V. Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht.
3.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 4 Offertes
4.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Tenzij anders overeengekomen zijn alle Offertes twee maanden geldig. Indien een Offerte niet leidt tot een Overeenkomst dient de Opdrachtgever de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen verzoek van Spyke Security B.V. onverwijld aan haar te retourneren.
4.3 Aan een Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.4 Spyke Security B.V. kan niet aan een Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Spyke Security B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden dan niet automatisch voor toekomstige orders.
4.7 Acceptatie van de Offerte door Opdrachtgever houdt in dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien Spyke Security B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.
5.2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Spyke Security B.V. aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.
5.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Spyke Security B.V. binden Spyke Security B.V. niet dan nadat en voor zover zij door Spyke Security B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
5.4 Alhoewel Spyke Security B.V. de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Spyke Security B.V. en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Spyke Security B.V. in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat Spyke Security B.V. aan te bieden heeft, tenzij door Spyke Security B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Spyke Security B.V. om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. In geen geval is Spyke Security B.V. tot enige (na)levering verplicht.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Spyke Security B.V. gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Spyke Security B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De door Spyke Security B.V. te leveren diensten betreffen te allen tijde een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
6.2 Spyke Security B.V. bepaalt de wijze waarop de Dienstverlening wordt uitgevoerd. Spyke Security B.V. zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht.
6.3 Een bij de Dienstverlening door Spyke Security B.V. overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde termijn dient de Opdrachtgever Spyke Security B.V. per aangetekend schrijven in gebreke te stellen waarbij Spyke Security B.V. een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.4 Bij de uitvoering van de Opdracht is Spyke Security B.V. gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan Spyke Security B.V. zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van Spyke Security B.V. wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Spyke Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor het tekortschieten van zulk een persoon.
6.5 Indien door Spyke Security B.V. of een door Spyke Security B.V. ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 Spyke Security B.V. is gerechtigd de Dienstverlening in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Spyke Security B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spyke Security B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienstverlening, tijdig aan Spyke Security B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Dienstverlening benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan Spyke Security B.V., heeft Spyke Security B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens ter beschikking heeft gesteld aan Spyke Security B.V.. Spyke Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Spyke Security B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.8 Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van haar adres(sen) en/of de te observeren locatie en/of andere wijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan Spyke Security B.V.. Spyke Security B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor niet door Opdrachtgever doorgegeven wijzigingen van haar adres(sen) en/of de te observeren locatie en/of andere wijzigingen.

Artikel 7 (Alarm)melding Toezichtcentrale en activiteiten Toezichtcentrale
7.1 Spyke Security B.V. zal eerst dan een (alarm)melding in behandeling nemen en verwerken op het moment dat deze (alarm)melding foutloos is ontvangen in de Toezichtcentrale van Spyke Security B.V..
7.2 Opdrachtgever is verplicht:
– indien alarm- en/of storingssignaleringen worden veroorzaakt door Opdrachtgever, dit onver¬wijld te melden aan Spyke Security B.V.;
– Spyke Security B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke werking van Installatie kan verstoren (onder meer defecten, onderhoudswerk¬zaamheden, herstellingen, uitbreidingen, verbouwingen, sabotage, interferentie door straling van (uitval van) elektriciteit etc.);
– te voldoen aan alle door Spyke Security B.V. gehanteerde technische en administratieve voorwaarden;
– zich op de hoogte te brengen en/of te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid uitge¬brachte maatregelen;
7.3 Spyke Security B.V. zal voor de werkzaamheden met betrekking tot Toezichtcentrale elke (alarm)opvolging verwerken conform het tussen Partijen overeengekomen protocol.
7.4 In geval van Dienstverlening met gebruikmaking van videocamerabeelden zal Spyke Security B.V. de videobeelden die haar ter beschikking komen, verwerken of (doen) opvolgen. Opvolging geschiedt door middel van het op afstand verifiëren van de observatie, dan wel het preventief observeren door de medewerkers in de observatieruimte van Spyke Security B.V.. Indien de beelden daartoe aanleiding geven, of indien de medewerker de lokale situatie onvoldoende kan beoordelen als gevolg van slechte ontvangst en/of slechte atmosferische omstandigheden is de medewerker gerechtigd om, voor rekening van de Opdrachtgever voor zover niet anders is overeengekomen, de aangewezen alarm opvolgingsdienst c.q. het waarschuwingsadres in te schakelen, om deze in de gelegenheid te stellen de situatie ter plaatse te beoordelen.
7.5 De geregistreerde beelden zoals deze in de Toezichtcentrale van Spyke Security B.V. worden ontvangen, zullen worden opgeslagen. De opslag van deze videobeelden wordt conform wet- en regelgeving verricht.
7.6 De kwaliteit van de camerabeelden kan negatief worden beïnvloed door externe omstandigheden die voor rekening en risico zijn van Opdrachtgever. Hiertoe behoren onder andere doch niet uitsluitend de kwaliteit van de verbinding(en), slechte atmosferische omstandigheden en onvoldoende verlichting van het te observeren object. Bij gebrekkige beeldkwaliteit kan de juistheid en volledigheid van de waarneming door de medewerkers van Spyke Security B.V. niet worden gegarandeerd.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart Spyke Security B.V. van alle aansprakelijkheid voor incidenten die zich voordoen buiten de reikwijdte van de aangebrachte Installatie.

Artikel 8 Proefperiode
8.1 De verplichtingen van Spyke Security B.V. als omschreven in artikel 6 en 7 gaan niet eerder in dan na afloop van een naar het oordeel van Spyke Security B.V. zonder problemen verlopen proefperiode van veertien dagen die aanvangt op het tijdstip dat de installatie van Opdrachtgever op de Toezichtcentrale is aangesloten, welk tijdstip door Spyke Security B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever zal worden gemeld.

Artikel 9 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
9.1 De Overeenkomst treedt in werking op het tijdstip van aansluiting van de Installatie op de Toezichtcentrale.
9.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van vijf (5) jaar.
9.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
9.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Spyke Security B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.5 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Spyke Security B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Spyke Security B.V. bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van Spyke Security B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te beëindigen.
9.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Spyke Security B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de Dienstverlening of te leveren Producten.
9.7 Spyke Security B.V. kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde Spyke Security B.V. jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
a. Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Spyke Security B.V. niet nakomt; welke situatie zich ten aanzien onder meer voordoet indien:
– Opdrachtgever de Installatie verkoopt, verhuurt, dan wel anderszins vervreemdt;
– blijkt dat de Installatie, na een nieuwe proefperiode, die aanvangt na de proefperiode zoals gemeld in artikel 8, naar het oordeel van Spyke Security B.V. niet zonder problemen verloopt.
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
d. ten aanzien van Opdrachtgever een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
e. Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
f. er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiële schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.
9.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van enige gebeurtenis zoals omschreven in artikel 9.7 zal geen enkele restitutie plaatsvinden van de door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst reeds betaalde gelden.
9.9 Indien en gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 9.7 zich voordoet en Spyke Security B.V. de Installatie onder eigendomsvoorbehoud heeft afgeleverd aan Opdrachtgever, is Spyke Security B.V. gerechtigd de Installatie die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd terug te nemen, alsmede gerechtigd het door haar verschuldigde op te eisen, onverminderd de overige aan de Installatie toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de de Installatie door Spyke Security B.V..

Artikel 10 Prijzen
10.1 De prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende fabrieksprijzen en valutaverhoudingen.
10.2 In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is Spyke Security B.V. bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit vindt tevens overeenkomstige toepassing indien de producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering.
10.3 Alle prijzen zijn uitdrukkelijk in euro’s en exclusief omzetbelasting, andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan de Opdrachtgever doorberekend.
10.4 Indien, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze Overeenkomst eventueel door Spyke Security B.V. te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft Spyke Security B.V. het recht deze verhogingen in de prijzen door te berekenen.
10.5 In geval van prijswijziging door Spyke Security B.V. van de oorspronkelijk overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen zeven dagen, nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk te ontbinden. Spyke Security B.V. is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.
10.6 Spyke Security B.V. behoudt zich het recht voor alle bedragen en prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage, dat gelijk is aan de stijging van de CPA 2008 van het CBS regel 80, ten opzichte van het jaar voorafgaand aan de prijsverhoging. Een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikel, geeft de Opdrachtgever geen grond voor (tussentijdse) ontbinding. Deze indexering is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever aan Spyke Security B.V., zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
11.2 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Spyke Security B.V. of op een door Spyke Security B.V. aan te wijzen rekening, een en ander indien schriftelijk niet anders is overeengekomen.
11.3 Indien er goede grond bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Spyke Security B.V. terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Spyke Security B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeenkomstig artikel 11.1 gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Spyke Security B.V., zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever een rente van 12% (twaalf procent) per jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Spyke Security B.V. toekomende rechten.
11.5 Alle in redelijkheid door Spyke Security B.V. gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro).
11.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.7 Indien Spyke Security B.V. een vordering heeft op Opdrachtgever, is Spyke Security B.V. gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever en/of Dienstverlening voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Opdrachtgever wordt ontvangen.

Artikel 12 De Installatie en erkenning rechten
12.1 Spyke Security B.V. is eigenaar van de Installatie. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen is van eigendomsoverdracht van de Installatie geen sprake.
12.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op de rechten van Spyke Security B.V. geen inbreuk wordt gemaakt.
12.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 is het Opdrachtgever verboden de Installatie te verpanden of daarover anderszins te beschikken, te bewaren, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, dan wel de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst aan derden over te dragen.
12.4 Indien op de Installatie conservatoir beslag, executoriaal beslag of bodembeslag wordt gelegd, dient Opdrachtgever Spyke Security B.V. hiervan onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de beslaglegging, in kennis te stellen. Opdrachtgever is eveneens verplicht Spyke Security B.V. onmiddellijk in kennis te stellen van diefstal, beschadiging of vermissing van de Installatie.
12.5 Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat de Installatie op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden dat natrekking, vermenging of zaaksvorming kan plaatsvinden, noch dat de Installatie bestanddeel kan vormen van een andere roerende of onroerende zaak.

Artikel 13 Aflevering en het installeren van de Installatie
13.1 Spyke Security B.V. draagt zorg voor het installeren, het aansluiten en gebruiksklaar maken van de Installatie.
13.2 De kosten die verband houden met de elektrische aansluiting, de (de)montage, de fundatie en het gebruiksklaar maken van de Installatie bij aanvang komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en worden overeenkomstig artikel 13.1 gefactureerd aan Opdrachtgever.
13.3 Opdrachtgever is verplicht om voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de voor de Installatie noodzakelijke netwerkverbinding van voldoende bandbreedte.
13.4 Na het in gebruik geven van de Installatie wordt Opdrachtgever geacht de Installatie in goede staat te hebben ontvangen en geen gebreken te hebben geconstateerd.
13.5 Indien en voor zover Opdrachtgever na het in gebruik geven van de Installatie van oordeel is dat de Installatie niet aan de omschrijving voldoet of een verborgen gebrek constateert dan dient zij Spyke Security B.V. daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.

Artikel 14 Gebruik Installatie
14.1 Opdrachtgever is verplicht de Installatie op correcte wijze conform het doel waarvoor dit bestemd en/of ingericht is en in overeenstemming met de voor de Installatie geldende richtlijnen en wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsmatige staat te houden.
14.2 Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door de Installatie als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet Opdrachtgever Spyke Security B.V. daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is Opdrachtgever daarvoor jegens Spyke Security B.V. en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.
14.3 Opdrachtgever zal Spyke Security B.V., dan wel een door Spyke Security B.V. daartoe gemachtigde persoon te allen tijde de gelegenheid bieden de Installatie te inspecteren. Opdrachtgever is gehouden Spyke Security B.V., dan wel voornoemde gemachtigde daartoe de vrije toegang tot de bedrijfsruimte te verschaffen, alsmede gehouden inzage te verschaffen in alle op de Installatie betrekking hebbende documenten.

Artikel 15 Veranderingen aan de Installatie
15.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spyke Security B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan de inrichting of gedaante van de Installatie geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de overeenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.

Artikel 16 Verzekering, schade, onderhoud en aansprakelijkheid
16.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de verzekering van de Installatie.
16.2 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst komt alle risico van de Installatie, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Opdrachtgever, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van Opdrachtgever.
16.3 Voor rekening van Opdrachtgever komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan de Installatie, ook voor zover het om groot onderhoud en grote herstellingen gaat en ook voor zover dat onderhoud en die herstellingen betrekking hebben op constructieve elementen van de Installatie, en het schoonhouden van de Installatie en het vervangen van verloren of versleten onderdelen van roerende zaken die tot de Installatie behoren door nieuwe onderdelen.
16.4 De in dit artikel genoemde werkzaamheden worden uitsluitend verricht door Spyke Security B.V. of door Spyke Security B.V. geaccordeerde derde partij verricht. De kosten van deze werkzaamheden kunnen worden gefactureerd aan Opdrachtgever.
16.5 Voor rekening van Spyke Security B.V. komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van vernieuwingen c.q. vervangingen van roerende zaken die tot de Installatie behoren en door een oorzaak die niet voor risico van Opdrachtgever komt teniet zijn gegaan of verloren zijn geraakt.
16.6 Spyke Security B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, inclusief gevolgschade die Opdrachtgever zou kunnen lijden ten gevolge van het feit dat Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geen gebruik kan maken van de Installatie.
16.7 Storingen aan de Installatie worden in beginsel door Spyke Security B.V. zo spoedig mogelijk opgelost, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is, waaronder begrepen stroomuitval en/of storing van de netwerkverbinding. In geval van storingen is Spyke Security B.V. gerechtigd de Opdrachtgever een vergoeding,alsmede voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 17 Garantie
17.1 Spyke Security B.V. verleent voor de Installatie dezelfde garantie, als door de leveranciers van Spyke Security B.V. wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.
17.2 De in artikel 17.1 genoemde garantie houdt in dat Spyke Security B.V. de Producten opnieuw zal leveren. Deze garantie verplicht Spyke Security B.V. niet tot creditering van factuurbedragen.
17.3 De in artikel 17.1 genoemde garantie geldt slechts indien Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Spyke Security B.V..
17.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Installatie of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Spyke Security B.V., Opdrachtgever of derden aan de Installatie wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Spyke Security B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
17.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Spyke Security B.V. is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Spyke Security B.V., dan wel doordat Spyke Security B.V. onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.
18.2 Spyke Security B.V. is in geen geval aansprakelijk indien Opdrachtgever de door Spyke Security B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.
18.3 De totale door Spyke Security B.V. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het jaar waarin zich de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan door Spyke Security B.V. totaal aan Opdrachtgever is gefactureerd.
18.4 Voor eventuele meldingen bij de Toezichtcentrale die binnenkomen nà de datum waarop de overeenkomst tussen Spyke Security B.V. Opdrachtgever is beëindigd, vervalt de plicht van Spyke Security B.V. om deze meldingen in behandeling te nemen. Uit hoofde van deze meldingen aanvaardt Spyke Security B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
18.5 Spyke Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Spyke Security B.V. voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
18.6 Spyke Security B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade.
18.7 Elke vordering van Opdrachtgever op Spyke Security B.V. verjaart/vervalt na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering. Voor zover derden die Spyke Security B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan Spyke Security B.V. gegeven opdrachten de bevoegdheid van Spyke Security B.V. in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Spyke Security B.V. voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Indien Spyke Security B.V. door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Spyke Security B.V. nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Spyke Security B.V. onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, het niet voortdurend (juist) functioneren van de ADSL/breedband verbindingen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Spyke Security B.V. haar Installaties betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 20 Constitutie van Opdrachtgever
20.1 Indien Opdrachtgever op eigen naam een Overeenkomst heeft gesloten met Spyke Security B.V., terwijl de Overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commandite of een andere derde, en waarvan Opdrachtgever bevoegd is deze te vertegenwoordigen, dal zal Opdrachtgever geacht worden ook voor die rechtspersoon of die vennootschap onder firma of een commandite of die andere derde te hebben gehandeld en zijn Opdrachtgever en de rechtspersoon c.q. vennootschap onder firma of een commandite of andere derde tegenover Spyke Security B.V. hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door Spyke Security B.V. waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitdrukkelijk niet van toepassing.
22.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verbandhoudende met door Spyke Security B.V. gedane Offertes, Dienstverlening, leveringen, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 22 Overige bepalingen
22.1 De in de Algemene Voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden ter zake van hetgeen in de artikelen is opgenomen.
22.2 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie